Brother Wu Invites God

Brother Wu Invites God (1995)

Drama
Loading...

Yuan Fan
Director
Yuan Fan, Xiaoshuang Liu
Writer
Jingyang Cao, Jun Zhao, Weili Zheng
Starring

Language: Chinese
Awards: 2 wins & 3 nominations
Country: China
Metacritic Score:
DVD Release Date:
Box Office Total:

Loading...